Seven Storey Mountain, by Thomas Merton, Trappist Monk